Szerződési feltételek

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS
RackForest szervertermek:
I. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
II. 1108 Budapest, Kozma u. 2.

Áramellátás 99,99 %
Klimatizálás 99,99 %
Hálózat 99,95 %
IP kapcsolat 99,95 %
Virtuális Szerver Bérlés 99,9 %

Szolgáltató a 2.1. pontban részletezett szolgáltatásait a fentiek szerinti rendelkezésre állás mellett nyújtja. A rendelkezésre állás a teljes szerverparkra vonatkozik, nem az egyes szerverekre. Amennyiben a szolgáltatás éves rendelkezésre állása a tárgyévben a megadott érték alá csökken, úgy Szolgáltató a tárgyévben minden további szolgáltatás kiesés után a szolgáltatás kiesés időtartamára eső, havi bérleti díj arányos részének háromszorosát kötbérként Megrendelő részére jóváírja, és a szolgáltatás havidíjába beszámítja.

FIZETÉS
A szerződés kezdete a szolgáltatás átadásának időpontja. A szolgáltatás díja havonta, előre fizetendő. A Szolgáltató a tárgyhó elején számlát állít ki Megrendelő részére, melyet Megrendelő a számla kiállításától számított 15 napon belül átutalással köteles teljesíteni a számlán feltüntetett számlaszámra.
A számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése esetén Szolgáltató a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.
15 napos fizetési késedelem esetén a Szolgáltató leállíthatja a szolgáltatást. Szolgáltató az esemény előtt 5 nappal köteles értesíteni a Megrendelőt a megadott e-mailcímen. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, a be nem jelentett adatváltozás miatt bekövetkező sikertelen értesítés esetén.

TITOKTARTÁS
Felek a szerződés tartalmát, mint üzleti titkot kezelik, és semmilyen formában nem hozzák harmadik fél tudomására, kivéve a kintlévőség kezeléshez szükséges adatokat, illetve a törvényi kötelezettségből fakadó adatszolgáltatást. E kitétel esetleges megszegéséből eredő károkra nézve mindkét fél teljes körű anyagi felelősséget vállal. A Szolgáltató jogosult a Megrendelőre és a megrendelt szolgáltatásokra referenciaként hivatkozni marketing anyagaiban. A Szolgáltató nem jogosult a forgalom figyelésére, elemzésére, duplikálására vagy más módon történő mentésére, kivéve, ha jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi erre. Szolgáltató a hálózat biztonságát és zavartalan működését negatívan befolyásoló események hatására, a biztonságos és zavartalan működést biztosítandó, jogosult forgalomfigyelést végezni; az így szerzett információkat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelynek elérése érdekében a forgalomfigyelést végezte. Szolgáltató jogosult számlázási és biztonsági okokból Megrendelő adatforgalmára vonatkozóan rendszeresen adatokat rögzíteni; ezeket az adatokat köteles üzleti titokként kezelni, és kizárólag a fenti célokra felhasználni.

FELELŐSSÉG
A jelen Szerződés Szolgáltatónak felróható késedelmes vagy hibás teljesítése esetében a Szolgáltató a Megrendelő vagyonában okozott kárt köteles megtéríteni, az elmaradt haszon kivételével (Eht 143. §). A Szolgáltató köteles megtéríteni a hibás teljesítésből eredően a Megrendelő vagyonában bekövetkezett kárt, azzal, hogy a Szolgáltató kártérítő felelőssége káreseményenként nem haladhatja meg a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatás 1 (egy) havi nettó díjának összegét. Mentesül a felelősség alól a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést, hibás teljesítést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
A Szolgáltató nem felel az elmaradt haszonért, hírnévben okozott kárért és más nem vagyoni és egyéb következményes kárért, a harmadik fél által okozott erőszakos rongálás (pl. kábelelvágás, berendezések eltulajdonítása) okozta kárért.
Nem érvényesíthet a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt vis maior esetében sem. Vis maiornak minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény (természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, politikai események, stb.), amely a Szolgáltató érdekkörén kívül esik, és amelynek következményeit a Szolgáltató legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen illetve hatálytalanná válik, ez a tény a többi rendelkezés érvényességét nem befolyásolja.
A jelen szerződés illetve mellékleteinek kiegészítései, módosításai vagy hatálytalanítása csak írásos formában érvényesek. Ugyanígy, írásban lehet csak módosítani a szerződés jelen pontjának jelen bekezdését.
A jelen szerződés teljesítése és az abból származó mindenkor esedékes szolgáltatások teljesítése során felek kölcsönös együttműködési kötelezettséget vállalnak, a szerződésből származó esetleges jogvita eldöntésére, ideértve a szerződés létrejöttével és értelmezésével kapcsolatos jogvitákat is, az általános illetékességi szabályokat alkalmazzák.
Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés 8. pontjában részletezett További Szerződési Feltételek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és az ott leírtak mindkét szerződő félre kötelezőek.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. A fent nem rendezett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

TOVÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató vállalja, hogy a jelen szerződés 2.1 pontjában körülírt szolgáltatást a 2.2 pontban részletezett rendelkezésre állás mellett biztosítja. Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 1 óra üzemszünetet tartani, a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére; erről köteles Megrendelőt 5 munkanappal előre a megadott e-mailcímen értesíteni. Szolgáltatót nem terheli felelősség, a be nem jelentett adatváltozás miatt bekövetkező sikertelen értesítés esetén. A karbantartásra fenntartott havi 1 óra a fent megadott rendelkezésre állási időbe nem számít bele.
Szolgáltató folyamatosan (7/24) fogadja a Megrendelő részéről érkező technikai jellegű problémák bejelentését a szerződésben megadott telefonszámokon és e-mailcímen:
info@rackforest.hu (munkaidőben)
Szolgáltató munkanapokon 9-17 óra között telefonos helpdesk szolgáltatást biztosít. A szerver hoszting szolgáltatással kapcsolatos adminisztratív ügyintézés (pl. domain név bejegyzés) kizárólag munkaidőben történik.
Megrendelő köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg kijelölni azokat a kapcsolattartó személyeket, akik rendelkeznek a megfelelő eszközökkel, hozzáférési lehetőséggel, valamint jogosultsággal, hogy a Megrendelő szervereit konfigurálják, vagy a gépteremből elvigyék. A Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó a személyi igazolvány számával és a nevével azonosítja magát, ezért a Szolgáltató nem vállal felelősséget a be nem jelentett adatváltozásból fakadó fennakadásért.
Jelen TSZF rendelkezéseit Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás tartalmáról és a módosítás hatályba lépésének időpontjáról Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosítás hatályba lépése előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni.
Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatait biztonságosan kezelni.
Megrendelő köteles a Szolgáltatóval – 5 munkanapon belül – minden olyan változást közölni, mely érintheti a jelen szerződésben meghatározott bármely tevékenységet.
Megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az általa elhelyezett szerverszámítógépeken kizárólag kontrollált szolgáltatások működjenek.
Megrendelő teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az általa közvetlenül, vagy az általa elhelyezett szerverrel okozott anyagi és erkölcsi károkért.
A Szolgáltató a Megrendelő elleni támadások megelőzése, elhárítása vagy kivédése érdekében ellenintézkedéseket és korlátozásokat tehet; ezekről Megrendelőt tájékoztatja. Az intézkedések kizárólag a védelmet szolgálhatják.

SZOLGÁLTATÓ NEM FELEL A MEGRENDELŐ FELŐL ÉRKEZŐ, ILLETVE A MEGRENDELŐT ÉRT KÜLSŐ TÁMADÁSOKÉRT.
Megrendelő felel a tőle indított támadásokért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatót vagy harmadik felet érintik.
Szolgáltató nem szűrheti a forgalmat, kivéve a Felek megegyezése alapján: támadások megelőzése, kivédése és elhárítása, illetve a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.
Ha a Megrendelő veszélyezteti, vagy akadályozza a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások korlátozására. A korlátozásról Megrendelőt köteles azonnal – e-mailben vagy telefonon – értesíteni. Jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése alapján Szolgáltató a fenti korlátozásokat szintén elvégezheti.
Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy amint tudomást szerez a korlátozás okának megszűnéséről, a fenti korlátozásokat legkésőbb a tudomásszerzést követő napon megszüntesse.

A HÁLÓZAT HASZNÁLATA
Ha a Megrendelő tevékenysége sérti a jelen szerződésben és mellékletében megfogalmazott szabályokat és irányelveket, Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntetni.
Megrendelő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy tilos:
a hálózati erőforrásokkal visszaélni, és ezáltal a hálózat teljesítményét csorbítani,
a szolgáltatást jogszabályt sértő módon használni,
bármely olyan hálózati hely irányelveit megsérteni, melyhez a Megrendelő a Szolgáltató hálózatán keresztül kapcsolódik,
bármely más számítógép hálózat biztonságát gyengíteni,
bármilyen hálózati helyre jogosulatlanul behatolni, vagy ezt megkísérelni,
más felhasználó elérését jogosulatlanul használni, vagy a felhasználót korlátozni/megakadályozni jogosultsága használatában,
bármely hálózati eszköz működését szándékosan zavarni, túlterhelni,
számítógépes vírusokat szándékosan terjeszteni, vagy ezzel bárkit fenyegetni,
a szolgáltatást becsületsértésre, rágalmazásra alkalmas, tisztességtelen, tévedésbe ejtő, tévedésben tartó tevékenység céljából használni,
a szolgáltatáson keresztül másokat fenyegetni, megfélemlíteni,
a szolgáltatást a szerzői jogok bárminemű megsértését eredményező tevékenység végzése céljával használni,
más felhasználókról adatokat gyűjteni, a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül („sniffelés”)
Szolgáltató a hálózat biztonságát és zavartalan működését negatívan befolyásoló események hatására, a biztonságos és zavartalan működést biztosítandó, jogosult forgalomfigyelést végezni; az így szerzett információkat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelynek elérése érdekében a forgalomfigyelést végezte.
Szolgáltató jogosult számlázási és biztonsági okokból Megrendelő adatforgalmára vonatkozóan rendszeresen adatokat rögzíteni; ezeket az adatokat köteles üzleti titokként kezelni, és kizárólag a fenti célokra felhasználni.

ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS
Megrendelő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy tilos:
a Szolgáltató hálózatát kéretlen elektronikus levelek küldésére használni,
a Szolgáltató hálózatát kéretlen elektronikus levelekre érkező válaszok begyűjtésére használni,
a Szolgáltató hálózatán keresztül bármely terméket vagy szolgáltatást jogszabályba ütköző módon reklámozni,
a Megrendelő által elhelyezett szervereken tárolt weblapokat oly módon reklámozni, mely sértheti jelen szolgáltatási irányelveket,
az e-mailek fejlécét szándékosan meghamisítani, vagy eltüntetni,
felhasználói hozzáférés korlátozása céljával levélbombákat küldeni,
“hólabda” levelezést folytatni Szolgáltató hálózatán keresztül.